આપણા જિલ્લા ના WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે જિલ્લાના નામ પર ટચ કરી JOIN GROUP પર OK આપવું.